Dp نجم: مصر كانت ستصبح واسعة على جمال مبارك إذا أصبح رئيساً لها