Dp عباس: سأدعو منظمة التحرير للاجتماع لاتخاذ قرارات هامة تعالج الانقسام